Statistické údaje

Název obce: Obec Uzeničky

Kód obce:

17578 1

IČZÚJ:

536890

Kód KÚ: 77578
Souřadnice (DMS)

Uzeničky 49° 28' 60N 13° 56' 60E  Černívsko 49° 28' 0N 13° 55' 60E

Nadmořská výška Uzeničky 486 m.n.m. Černívsko 436 m.n.m.

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 536890  -  Uzeničky

Sčítání lidu, domů a bytů 2001

 

Doprava (údaje roku 2004)

 

Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne)

1

 

 

 

Druhy pozemků (údaje roku 2004)

 

Celková výměra pozemku (ha)

662.4283

 

 

 

Orná půda (ha)

266.7099

 

 

 

Chmelnice (ha)

0.0000

 

 

 

Vinice (ha)

0.0000

 

 

 

Zahrady (ha)

9.5800

 

 

 

Ovocné sady (ha)

0.0000

 

 

 

Trvalé trávní porosty (ha)

80.2955

 

 

 

Zemědělská půda (ha)

356.5854

   

 

Lesní půda (ha)

250.3232

   
 

Vodní plochy (ha)

27.7798

   
 

Zastavěné plochy (ha)

6.3150

   
 

Ostatní plochy (ha)

21.4249

   

 

Hospodářská činnost (údaje roku 2004)

 

Počet podnikatelských subjektů celkem

22

   
 

Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů

4

   
 

Průmysl - počet podnikatelských subjektů

4

   
 

Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů

3

   
 

Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů

0

   
 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů

6

   
 

Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů

2

   
 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů

2

   
 

Školství a zdravotnictví - počet subjektů

0

   
 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů

1

   
 

Státní organizace - počet subjektů

0

   
 

Akciové společnosti - počet subjektů

0

   
 

Obchodní společnosti - počet subjektů

0

   
 

Družstevní organizace - počet subjektů

0

   
 

Peněžní organizace - počet subjektů

0

   
 

Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů

15

   
 

Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů

3

   
 

Svobodná povolání - počet subjektů

1

   
 

Ostatní právní formy - počet subjektů

3

   

 

Kultura (údaje roku 2004)

 

Kulturní zařízení ostatní

1

   
 

Sakrální stavba

1

   
 

Hřbitov

1

   

 

Obecná charakteristika (údaje roku 2004)

 

První písemná zpráva (rok)

1364

   
 

Nadmořská výška (m n.m.)

509

   
 

Katastrální plocha (ha)

662

   
 

Počet katastrů

1

   
 

Počet územně technických jednotek

1

   
 

Počet částí obce

2

   

 

Obyvatelstvo (údaje roku 2004)

 

Živě narození celkem

0

   
 

Muži (z narození celkem)

0

   
 

Ženy (z narození celkem)

0

   
 

Zemřelí celkem

2

   
 

Muži (ze zemřelí celkem)

2

   
 

Ženy (ze zemřelí celkem)

0

   
 

Přirozený přírůstek celkem

-2

   
 

Muži (z přirozeného přírůstku celkem)

-2

   
 

Ženy (z přirozeného přírůstku celkem)

0

   
 

Přistěhovalí celkem

0

   
 

Muži (z přistěhovalí celkem)

0

   
 

Ženy (z přistěhovalí celkem)

0

   
 

Vystěhovalí celkem

5

   
 

Muži (z vystěhovalí celkem)

2

   
 

Ženy (z vystěhovalí celkem)

3

   
 

Saldo migrace celkem

-5

   
 

Muži (ze salda migrace celkem)

-2

   
 

Ženy (ze salda migrace celkem)

-3

   
 

Přírůstek/úbytek celkem

-7

   
 

Muži (z přírůstek/úbytek celkem)

-4

   
 

Ženy (z přírůstek/úbytek celkem)

-3

   
 

Počet bydlících obyvatel k 31.12.

128

   
 

Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12)

65

   
 

Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12)

63

   
 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem

17

   
 

Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy

34

   
 

Počet obyvatel ve věku 15-59 muži

40

   
 

Střední stav obyvatel (k 1.7.)

133

   
 

Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.)

67

   
 

Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.)

66

   
 

Technická vybavenost (údaje roku 2004)

 

Poštovní směrovací číslo

38801

   
 

Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano, 0=ne)

1

   
 

Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne)

1

   
 

Požární nádrž (1=ano, 0=ne)

1